BENAUDIRA SLUCHOVÝ TRÉNING

Cieľom BENAUDIRA sluchového tréningu je vyvážiť a prispôsobiť centrálne sluchové spracovanie pravidelným počúvaním individualizovaného tréningového CD s hudbou, rečou a inými špecifickými zvukmi. Týmto spôsobom sú pozitívne ovplyvňované rôzne problémy ako napr. dyslexia, centrálne sluchové poškodenie, poruchy pozornosti/hyperaktivity, poruchy reči a iné.

BENAUDIRA sluchový tréning trénuje centrálne sluchové spracovanie a je vhodný pre všetky vekové kategórie.

POČUTIE
- sluchové spracovanie a poruchy sluchového vnímania
- tinnitus
- centrálne sluchové poškodenie / oslabené počutie / nedoslýchavosť
- hyperacusis (zvýšená sluchová citlivosť)

ČÍTANIE A PÍSANIE
- Ťažkosti s čítaním a písaním/ dyslexia

REČ
- oneskorený / narušený vývin reči
- problémy v oblasti artikulácie a výslovnosti
- zajakavosť
- afázia

POZORNOSŤ
- problémy s koncentráciou
- ľahká vyrušiteľnosť
- poruchy pozornosti (ADD)
- poruchy pozornosti a hyperaktivity (ADHD)
- problémy s pamäťou

Najskôr zvuk prichádza do vonkajšieho ucha a prechádza externým auditívnym kanálom. Potom sa dostáva do ušného bubienka a do stredného ucha. Odtiaľto je vyslaný do vnútorného ucha kde sa mení na nervový impulz. Tieto nervové impulzy sa dostávajú cez auditívne nervy do mozgu, kde sú spracované. Celá reťaz počutia musí fungovať poriadne, aby napr. zvuky reči mohli byť optimálne rozpoznané a rozlíšené. Ak je problém iba v niektorom bode, aj tak celé spracovanie počutých zvukov bude narušené. Ak sú tieto problémy lokalizované v oblasti stredného a vnútorného ucha, musia byť liečené a ošetrené ORL lekárom, ak je to indikované. Aj keď uši fungujú normálne, centrálne sluchové spracovanie môže byť poškodené. Toto poškodenie sa môže prejaviť tak, že daná osoba počuje úplne všetko v nie úplne dostatočne hlasnom prostredí. Taktiež sa vyskytujú prípady, i keď nie bežne, že niektoré výšky (frekvencie) sú vnímané príliš citlivo a iné frekvencie nedostatočne citlivo. Počuté zvuky sú potom spracované nevyvážene. Navyše, podstatou pre optimálne fungovanie sluchového spracovania je spolupráca dvoch hemisfér a ich rovnováha.

Ak sa tak nedeje, žiadne ucho nie je dominantné, alebo dominancia laterality sa presúva z jednej strany na druhú, počuté zvuky sú vnímané s oneskorením alebo v nesprávnom poradí.

Na základe týchto aspektov poskytuje BENAUDIRA možnosť zlepšiť centrálne sluchové spracovanie.

Podstatou sluchového tréningu je súbor inštrumentálnej hudby, hlasu, reči a zvukov, ktoré boli vyvinuté špeciálne na účely pre Holgera Raddatza (v kooperácii so špecialistami iných druhov terapií). Pre každú osobu je skomponovaný individuálne na základe jeho potrieb a problémov. Vykonaný je súbor rôznych diagnostických testov, ktoré hodnotia schopnosť počuť. Na základe získaných výsledkov je vyprodukované tréningové CD, ktoré je určené presne pre potreby každého používateľa. CD sa počúva viac krát za týždeň v domácom prostredí, jednotlivo v určenom poradí s obyčajnými slúchadlami.
Po 6-12 týždňoch sa s terapeutom uskutoční ďalšie testovanie. Následne sa vyprodukuje ďalšie stimulačné CD.

Tréning
Tréning pozostáva zo špeciálne komponovanej hudby, ktorá je prispôsobená špecifickým potrebám klienta na základe výsledkov jeho meraní. V rámci tréningového procesu počúva klient stimulačnú hudbu v domácom prostredí každý deň v dĺžke trvania 10 – 15 minút. Hudba sa počúva cez bežne dostupný CD prehrávač a kvalitnejšie slúchadlá prekrývajúce celé ucho.