INPP NEUROMOTORICKÁ STIMULÁCIA

INPP je skratka názvu Inštitútu neurofyziologickej psychológie (Institute for Neuro-Physiological Psychology), ktorý bol založený psychológom Petrom Blytheom v roku 1975 s cieľom skúmať vplyv nezrelosti centrálneho nervového systému na školské výsledky, emocionálny vývin a správanie detí. Závery výskumov hovoria, že v mnohých prípadoch je neprospievanie v škole a v sociálno-emocionálnej oblasti podmienené nezrelým fungovaním nervového systému. Neuromotorická nezrelosť narúša senzomotorickú integráciu, rovnováhu a koordináciu, čo negatívne ovplyvňuje školské, ale aj iné prospievanie dieťaťa. Neuromotorická nezrelosť negatívne ovplyvňuje jednotlivca až do dospelého veku. Spája sa s úzkostnými poruchami, agorafóbiou, alergiami alebo oslabením imunitného systému.

V roku 2012 Inštitút psychoterapie a socioterapie (IPS) získal principálstvo pre Slovensko a Česko a zastrešuje všetky aktivity v oblasti INPP v týchto krajinách. Organizuje vzdelávanie v INPP metóde, vedie zoznam certifikovaných odborníkov, poskytuje supervíziu a podporu INPP certifikovaným odborníkom a absolventom INPP školského intervenčného programu, vydáva knihy, prináša nové informácie a výsledky výskumov. 

www.inpp.cz

TERAPEUTI
Pre NDD (neuro-development delay) diagnostiku a INPP terapiu kontaktujte cetifikovaného INPP terapeuta.
Zoznam všetkých terapeutov pre Slovensko nájdete na http://inpp.cz/inpp-certifikovani-odbornici/.

ŠKOLSKÝ PROGRAM
Ak máte záujem o INPP školský program kontaktujte, prosím, Mariannu Kadlečíkovú, koordinátorku INPP školského intervenčného programu pre SR na čísle 0905 555 600 alebo emailom na marianna.kadlecikova@inpp.online.