KEMPY

Terapeutické kempy sú intenzívne 10-dňové celodenné pobyty určené pre deti so špecifickými deficitmi, kognitivnými a rečovými problémami a problémovým správaním. Sú organizované primárne v letných mesiacoch v rámci celého Slovenska pod vedením Mrg. Bibiany Naďovej so zameraním na podporu, rozvoj a postupné dosahovanie maximálneho potenciálu detí, ktoré z rozličných dôvodov zaostávajúvo svojom kognitívnom, rečovom a psychomotorickom vývine, alebo majú problémy s učením či správaním.

Profesionálny tím je zložený z terapeutov z oblastí EEG biofeedback, neurologopédie, kraniosakrálnej osteopatie, aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA) a vývinovej psychoterapie. Počet terapeutov sa odvíja od počtu detí prihlásených na kemp, čo je minimálne štyri a maximálne sedem.

Pre viac informácií kontaktujte, prosím, Mgr. Bibianu Naďovú na bibiana@biofb.sk.